"Pastekhl" (from Di Naye Kapelye's "Traktorist")

S’iz amol geven a pastekhl, a pastekhl
Vos s’iz farloyrn gegangen
Zayn eyn-un-eyntsik shefele –

Oy, geyt er vayter, vayter, 
Zeyt er a bergele mit dernerlekh, mit dernerlekh
Hot er gemeynt, az es iz fun zayn shefele di hernerlekh.

  Zogt er, “Adoyni!  Adoyni!  Adoyni!
  Tsi ne bachyl ty, Tsi ne vid'el ty, ovtsy mo-i?”

  Entfert er:  “Nyet!”

  Bida, bidu, nyema, nishtu, 
  Oy, yak-zhe-ya bez ovtsi domoi poidu?

Oy, geyt er vayter, vayter, 
Zeyt er a bergele mit niselekh, mit niselekh
Hot er gemeynt, az es iz fun zayn shefele di fiselekh....

Oy, geyt er vayter, vayter, 
Zeyt er a bergele mit shteyndelekh, mit shteyndelekh
Hot er gemeynt, az es iz fun zayn shefele di beyndelekh.| Index | News | About DNK | Who's Who | Recordings | Concerts | Press Clips | Contact Info | Links |
| Jewish Music in Eastern Europe | Listen!|

This page is maintained by Yankl Falk
Copyright 2000-2009, Di Naye Kapelye.  All Rights Reserved.